Home / Články / Súťaž "Ginkgo Biloba Komplex" FB

Súťaž "Ginkgo Biloba Komplex" FB

article image

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Podmienky účasti a zásady ochrany osobných údajov pre súťaž „GINKGO BILOBA KOMPLEX“

 

1. Prevádzkovateľ/organizátor súťaže: Evalar s.r.o., Dunajská 46, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 50 40 17 42, IČ DPH: SK2120309741

 

2. Spoločnosť Evalar s.r.o. je organizátorom zodpovedným za súťaž, ďalej uvedená ako "prevádzkovateľ". Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Prijímateľom údajov poskytnutých účastníkmi nie je Facebook, ale prevádzkovateľ.

 

3. Účastník tejto súťaže akceptuje podmienky účasti a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tu uvedené. V prípade porušenia podmienok účasti alebo pokusu o technickú manipuláciu môže prevádzkovateľ vylúčiť určitých účastníkov zo súťaže. V takom prípade môže byť výhra následne stiahnutá a vrátená. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré majú v čase účasti bydlisko v Slovenskej republike a vek najmenej 18 rokov. Zamestnanci spoločnosti Evalar s.r.o. a ich príbuzní sú vylúčení z účasti na súťaži.

 

4. Účasť na súťaži sa uskutoční napísaním komentára pod súťažným príspevkom „GINKGO BILOBA KOMPLEX“ od 02.02.2018 na fanúšikovej stránke Facebook Evalar sro.

 

5. Každý účastník súhlasí s jeho účasťou v súťaži, s poskytnutím/uvedením svojho mena na Facebooku, a to aj v prípade víťazstva, prostredníctvom komentára na Facebooku v rámci tohto alebo jeho príspevkov.

 

6. Súťaž prebieha od 02.02.2018 od 16:00 - 12.02.2018 do 16:00 (obdobie realizácie).

 

7. Nahraním alebo prepojením jeho článku, pripojením fotografii účastník súhlasí, že jeho obsah na stránke fanúšikov Facebook (aj v súvislosti so súťažnou akciou) môže byť použitý, distribuovaný, uverejnený, zverejnený a ponúknutý tretím stranám na stiahnutie, bez autorských práv. Žiadosť účastníka o publikovanie, distribúciu alebo verejný prístup k nahranej alebo prepojenej fotografii neexistuje. Fotografické príspevky s nezákonným, obzvlášť pornografickým alebo oslavujúcim násilím alebo iným urážlivým obsahom sa na súťaži nezúčastnia a budú vymazané.

 

8. Prevádzkovateľ určuje víťazov losovaním a oznámi ich do 4 dní po skončení súťaže tým, že pod týmito príspevkami podá komentár na Facebooku. Víťazi budú vyzvaní, aby zaslali svoje kontaktné údaje správne a pravdivo v lehote uvedenej vo víťaznom oznámení. Ak víťaz nereaguje na upozornenie o výhre do týždňa alebo ak víťaz nie je k dispozícii do jedného týždňa, stratí nárok na výhru a vyberie sa náhradný víťaz.

 

9. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz. Výhry sú odosielané iba v rámci Slovenska.

 

10. Výhra bude účastníkom zaslaná Slovenskou poštou na adresu, ktorú účastník uvedie prevádzkovateľovi.

Výhra: 3 x 3 balenia GINKGO BILOBA KOMPLEX (traja vybraní účastníci získajú 3 balenia GINKGO BILOBA KOMPLEX)

Hodnota výhry: 3 x 3,30 EUR (1 výherca – 3,30 EUR)

Daňovú povinnosť znáša výherca.

 

11. Technická alebo iná záležitosť, ktorá je mimo kontroly, nepodlieha zodpovednosti prevádzkovateľa.

Platba v hotovosti je vylúčená, rovnako ako právny proces. Výhra je neprenosná.

V prípade, že jednotlivé podmienky týchto podmienok účasti sú alebo budú neplatné, platnosť ostatných podmienok účasti zostáva nedotknutá. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky účasti alebo predčasné ukončenie súťaže bez uvedenia dôvodov a kedykoľvek.

12. Ochrana osobných údajov: Pri osobných údajoch (meno, priezvisko, adresa, pohlavie, e-mailová adresa) poskytnutých v prípade výhry zo strany účastníka prevádzkovateľovi súťaže, sa prevádzkovateľ zaväzuje, že nebudú poskytnuté inej strane a budú použité a uchované výlučne pre účely výhry/zaslania výhry. Účastník prehlasuje presnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Nepravdivé a/alebo nesprávne informácie môžu viesť k vylúčeniu zo súťaže. 

Najnovšie články